Späť

Bazylika Grobu Bożego w Miechowie- Polska Jerozolima

Bazylika Grobu Bożego w Miechowie- Polska Jerozolima

Materialnym dziedzictwem po Zakonie Bożogrobców w Miechowie są: kościół (uzyskał tytuł Bazyliki Mniejszej 10 kwietnia 1996 r.), kaplica Grobu Chrystusa z XVI w., zespół budynków klasztornych, zbudowanych w XIV w., zamek generałów zakonu, krużganki gotyckie w przyziemiu klasztoru ze stacjami Męki Pańskiej oraz pałac opacki, w którym znajduje się siedziba sądu i prokuratury.
Kościół miechowski to trójnawowa, trójprzęsłowa bazylika gotycka z przełomu XIV/XV w. zawierająca fragmenty romańskie z pierwszego trzydziestolecia XIII w., przebudowana w stylu późnobarokowym w drugiej połowie XVIII w. Do świątyni wchodzi się przez kruchtę, znajdującą się przy południowej nawie. Przy ścianie zachodniej kruchty mieści się ołtarz przedstawiający Ukrzyżowanie Jezusa. Nawa główna kościoła, wysoka na 25 i długa na 50 metrów, zakończona jest prezbiterium, które wyraźnie wyróżnione jest przez oddzielenie go od reszty nawy kamiennym progiem. W posadzce prezbiterium umieszczona jest płyta okuta miedzianą blachą. Pod nią znajduje się wejście do podziemi kościoła, zawierających szereg krypt grobowych. Pochowani są w nich miechowscy zakonnicy. Krypty grobowe łączą się z szeregiem podziemnych korytarzy, usytuowanych pod kościołem, a także wychodzących poza jego obręb. Nawa główna zakończona jest od zachodu kamienną romańską ścianą, murowaną z ciosów. W niej, nad niszą mieszczącą średniowieczny fresk, 5 znajduje się okrągłe, romańskie okienko. Cała zachodnia ściana kościoła zajęta jest przez chór muzyczny. Ołtarz nawy południowej oddzielony jest od kościoła marmurową balustradką z przejściem w środku. Nawa północna posiada wspólną ścianę ołtarzową z przedsionkiem zakrystii. Obok ołtarza, po jego lewej stronie, znajduje się przejście do kaplicy św. Antoniego i jednocześnie do przedsionka zakrystii. W północnej ścianie kościoła znajduje się wyjście do ogrodu plebańskiego. Na zewnątrz, przy południowej nawie, w zachodnim narożniku budowli stoi okazała czworokątna wieża. Dawniej pokryta była gotyckim czterospadowym dachem, obecnie posiada – tak charakterystyczny dla miechowskiego kościoła – kulisty hełm z postacią Chrystusa Zmartwychwstałego, ustawioną tu w 2006 r. W dolnej części wieży, połączonej z południową nawą, mieści się kaplica św. Marii Magdaleny. W południowej ścianie kaplicy usytuowana jest nisza z obrazem przedstawiającym Marię Magdalenę. Ołtarz kaplicy to prosty krucyfiks, a jej ściany pokryte są cennymi gotyckimi freskami. Wewnątrz kościoła znajduje się 12 ołtarzy – dzieło znakomitego artysty Wojciecha Rojowskiego. Ołtarz główny utrzymany w stylu rokokowo- klasycystycznym w części środkowej przedstawia Grób Boży, z unoszącym się ponad nim Chrystusem Zmartwychwstałym. Tabernakulum ołtarzowe wykonane jest w stylu rokokowym. W nawie południowej mieści się ołtarz Matki Bożej. Środkowy prześwit ołtarza, wgłębiony i sklepiony półkoliście, wypełnia kopia Obrazu Jasnogórskiego. Nad mensą, w oszklonej niszy, znajdują się relikwie św. Konstancjusza. Centralną częścią ołtarza w północnej nawie jest ogromny krucyfiks, wykonany w stylu późnogotyckim z I połowy XVI w. Po obu stronach, przy kolumnach podtrzymujących zwieńczenie ołtarza, ustawione zostały stiukowe posągi Maryi Płaczącej i św. Jana.
W małej kaplicy poświęconej św. Antoniemu znajduje się ołtarz z barokowym obrazem przedstawiającym tego świętego. Przyziemie klasztoru z gotycko-renesansowymi krużgankami łączy z kościołem renesansowy portal, znajdujący się w zachodniej ścianie kościoła. Budynek klasztoru stanowi potężny czworobok okalający prostokątny wirydarz. W nim, bezpośrednio przylegająca do wschodniego krużganka, usytuowana została Kaplica Grobu Chrystusa, która stanowi unikalny obiekt sakralny, nie tylko z uwagi na jego niepowtarzalność – jest XVI-wieczną kopią Grobu Bożego w Jerozolimie, ale także na fakt, że jej architektura oscyluje pomiędzy włoskimi wzorami renesansowymi, a gotycko-renesansową interpretacją modeli wawelskich.
Grób Chrystusa to kamienna, kwadratowa budowla wykonana z ciosów, pokrytych plastyczną dekoracją. W przedniej części grobu, po lewej stronie, znajduje się niskie wejście. Kwadratowe wnętrze komory przykryte jest polichromowanym sklepieniem, zaś wzdłuż prawej ściany stoi kamienny zdobiony sarkofag. Górna część grobu jest drewniana, wykonana znacznie później w stylu barokowym (po pożarze w 1745 r.). W zachodniej ścianie kaplicy został wmurowany kamień z grobu Chrystusa w Jerozolimie, przywieziony w średniowieczu do Miechowa, jako relikwia. W krużgankach umieszczono neogotyckie stacje drogi krzyżowej. Z północnego krużganka prowadzi wejście do Kaplicy Całunu, gdzie eksponowana jest kopia całunu turyńskiego, pobłogosławiona przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Z krużganków, w ich wschodniej części, można wyjść do ogrodu plebańskiego, a z niego do Zamku Generałów, późnobarokowego budynku stykającego się narożnikiem z kościołem (w czasach świetności zakonu zamek stanowił siedzibę proboszczów generalnych - generałów zakonu, stąd jego nazwa). Tu mieści się Muzeum Ziemi Miechowskiej z jego salami ekspozycyjnymi.

Więcej informacji na stronie internetowej Parafii Grobu Bożego w Miechowie: http://www.parafiamiechow.pl/

Multimedia

Prehrať Prehrať